Onze missie en visie belichten we graag op een professionele wijze vanuit 5 dimensies en 5 daaruit voortvloeiende aanpakken. Het betreft de volgende dimensies: identiteit, maatschappelijk, pedagogisch, onderwijskundig en professioneel. Zo is het mogelijk een goede invulling (u leest het bij strategie) te geven aan ons onderwijs.

Missie (waar staan we voor?)

Identiteitsdimensie...
Op onze school verzorgen wij, binnen onze mogelijkheden, inclusief onderwijs, waarbij de waarden vanuit onze identiteit richtinggevend zijn.

Gastvrijheid
Je bent welkom en je mag er zijn, ongeacht waar je vandaan komt of wat je onderwijsbehoefte is.

Eigenaarschap
Je krijgt het vertrouwen om zelfstandig en ondernemend in de snel veranderende wereld je bijdrage te kunnen leveren.

Samen
Je werkt samen met anderen aan je persoonlijke ontwikkeling, waarbij deze ontwikkeling en jouw leerproces een duurzaam karakter kennen.

Visie (waar gaan we voor?)

Maatschappelijke dimensie...
We streven ernaar de leerlingen een positief kritische houding op maatschappelijke ontwikkelingen bij te brengen, met respect voor andere meningen, religies en culturen.

Pedagogische dimensie...
Met ons pedagogische klimaat streven we naar een veilige leeromgeving, zodat de ontwikkeling van de relatie, competentie en autonomie optimaal ontwikkeld kan worden. Onze leerlingen worden zelfstandig en staan vol zelfvertrouwen in het leven.

Onderwijskundige dimensie...
We dagen onze leerlingen uit om samen te leren zodat er een sterke en duurzame basis wordt gelegd voor hun persoonlijke groei, hun cognitieve leerproces én hun toekomstig leren.

Professionele dimensie...
Voor ons team geldt dat we samen en individueel onze professionele ontwikkeling duurzaam vormgeven om ons te bekwamen en een professionele leergemeenschap creëren.

 

Lees nog iets meer over ons
Meer informatie over ons leest u in deze brief. 

School Ondersteunings Profiel
In dit school ondersteunings profiel (hierna SOP) beschrijven we de ondersteuningsmogelijkheden die
De Nieuwe Jozef heeft om alle leerlingen passend onderwijs te geven. In dit ondersteuningsprofiel
beschrijven we speerpunten en ambities van De Nieuwe Jozef m.b.t. passend onderwijs. Daarnaast
beschrijven we ook waar onze grenzen liggen. School Ondersteunings Profiel