Kwaliteit is consequent kindgericht

Op onze school bieden wij op drie leerpleinen ( 3- 6 jarigen, 7 tot 9 jarigen en 10 tot 12 jarigen) met elk een eigen team leerkrachten onderwijs aan. Ons motto: 'kwaliteit is consequent kindgericht ' zien we terug binnen deze leerpleinen en ons onderwijs. Op een leerplein bouw je aan verantwoordelijkheden, werk je samen aan verschillende opdrachten en leer je van en met elkaar. Op deze wijze kunnen leerlingen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsgebieden en -niveaus en met diverse talenten zich ontplooien met optimale aandacht.

Thuisgroep en vaste leerkracht

Binnen het leerplein hebben de leerlingen hun eigen thuisgroep en vaste leerkracht. In de thuisgroep hebben de leerlingen hun vaste, gezamenlijke startmoment en reflectiemomenten gedurende de schooldag. Tussen de instructieblokken door plannen de leerlingen hun eigen activiteiten. Zo leren zij zelfstandig te werken en kan er onderwijs op maat voor alle kinderen geboden worden.

Ondernemend- en ontdekkend leren

Onze school werkt met het concept van ondernemend- en ontdekkend leren. Onze ruimtes zijn dan ook zo ingericht dat de vakken betekenisvol kunnen worden gegeven. en in samenhang worden vormgegeven en aangeboden.

In blokken van zes weken werken de leerlingen aan in het middagprogramma aan een thema, waar ook workshops onderdeel van uitmaken. Tijdens deze thema's krijgen de leerlingen de ruimte om eigen ideeën in te brengen.

HVO methode

Er is veel aandacht voor cultuur, kennisconstructie, ICT vaardigheden, probleem oplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Alle leerlingen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal emotioneel, kunstzinnig (drama, dans, muziek en beeldende vorming) en sportief gebied. In de omgang met elkaar zijn de uitgangspunten van onze eigen HVO methode (Hart van onderwijs) leidend. Met deze door ons zelf ontwikkelde methode voor sociaal-emotionele vorming, willen wij de kinderen meenemen in hun individuele en persoonlijke zijn.

Ons doel

Door hun eigen krachten te leren kennen, te ontdekken en te leren inzetten wordt dit hun basis van handelen. Namelijk: het goede doen op het juiste moment, voor jezelf en je medeleerlingen. We streven naar een hoge kwaliteit van verbondenheid en gaan uit van het positieve in de mens en hun vertrouwen in de wil om te groeien.

Ons doel is de leerlingen een rugzak vol (zelf)kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen mee te geven.