Hoe toetsen wij?
De resultaten van het onderwijsleerproces bewaken we met behulp van een toetskalender die is ingepast in het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van landelijk genormeerde toetsen te gebruiken bekijken we of de leerlingen in vergelijking met het landelijk niveau goed presteren. Mocht dat niet het geval zijn dan bekijken we of we ons onderwijs bij moeten stellen, door bijvoorbeeld een andere organisatievorm te kiezen of de instructie aan te passen.

Hierbij houden wij wel voor ogen dat wij leerlingen hebben die extra zorg nodig hebben en dat een landelijke vergelijking daarom niet altijd reëel is. Belangrijker is om bij de landelijke genormeerde toetsen te letten op de vooruitgang die individuele leerlingen hebben gemaakt. Het groepsgemiddelde is daarbij van ondergeschikt belang. Ons onderwijs is kwalitatief goed te noemen, als wij in staat zijn om leerlingen minimaal op hun eigen niveau te laten presteren en ze uit te dagen.

Zelfevaluatie
Ook door middel van zelfevaluatie wordt bekeken of de resultaten van het onderwijsleerproces worden bereikt. Daarvoor worden de resultaten van de CITO-toets in groep 8 vergeleken met voorgaande jaren. Als de groep steeds op hetzelfde onderdeel blijkt uit te vallen, komen deze onderdelen in de leerstof misschien onvoldoende aan bod en is er daarom aanpassing van de leerstof noodzakelijk. De directie en de interne begeleider bespreken een en ander in de personeelsvergadering. Er wordt dan bekeken in welke groepen aanpassing van de leerstof gewenst is.

Bij het kiezen van een nieuwe methode bekijken we of de zwakke elementen van de oude methode in de nieuwe methode beter aan bod komen.

Wij vinden het overigens belangrijk om onze doelstellingen heel duidelijk met alle betrokkenen te blijven communiceren. Wij gaan er van uit dat onze schoolgids en deze website daar een goede bijdrage aan leveren.

Scholen op de kaart
Op de website scholenopdekaart.nl staat veelzijdige informatie over onze school.