Zeven P's

De visie van onze school wordt opgehangen aan de volgende zeven P’s:

Plezierig, Positief, Persoonlijk, Perspectief, Pragmatisch, Professioneel en Procesgericht.

1. Plezierig 

Kinderen, maar ook leerkrachten, die zich prettig voelen en plezier kunnen maken, leren beter en maken een positievere ontwikkeling door. Op onze school heerst een veilige, gezellige en open sfeer. Wij streven ernaar dat de kinderen aan het einde van hun basisschoolloopbaan kunnen terugkijken op een fijne schooltijd.

2. Positief 

De Jozefschool heeft positieve verwachtingen van de kinderen. Wij willen hen een positief kritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen bijbrengen, met respect voor andere meningen, religies en culturen. De positieve inbreng van ouders bepaalt mede het opgewekte gezicht van de school. Van de ouders verwachten wij een actieve rol als gesprekspartner over de opvoeding van hun kind en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de school als geheel.

3. Persoonlijk

Persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder is uitgangspunt voor al onze medewerker.

4. Perspectief

Wij zien de Nieuwe Jozef als een school voor de toekomst. Voorspellingen voor de toekomst zijn lastig, maar dat nieuwe kennis en technologie enorme veranderingen teweeg zullen gaan brengen binnen onze maatschappij, is hoogstwaarschijnlijk. Dat die veranderingen ook steeds sneller gaan, ondervinden we ook steeds vaker.

5. Pragmatisch

Samenstelling binnen een groep. Kinderen leren zoveel mogelijk binnen een groep. Deze kunnen op diverse manieren, en om diverse redenen, samengesteld worden, bijvoorbeeld op basis van talent, niveau, interesse, ontwikkeling of leeftijd. Onze aanpak is kindgericht. Wij bekijken per kind en per doel wat de beste manier van aanleren is.

6. Professioneel

De school wordt in meer dan één opzicht beschouwd als een lerende en ondernemende organisatie. Alle medewerkers beschikken over de voor hun taak noodzakelijke competenties en worden bijgeschoold door cursussen, workshops en studiedagen op alle onderwijsgerelateerde gebieden. Op onze school hebben leerkrachten naast hun leerkrachtendiploma ook nog een specialisatie.

7. Procesgericht

Wij vinden het onderwijskundige en pedagogische proces net zo belangrijk als het eindresultaat. Wij willen dat de school een veilige plek is voor kinderen en leerkrachten; een plek met heldere regels en afspraken, duidelijke verwachtingen en een goede sfeer. In dit proces is een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang. Op deze manier is sprake van optimale prestaties van zowel kinderen, leerkrachten als ouders.